હું શોધું છું

હોમ  |

એમ્બ્યુલન્સની યાદી
Rating :  Star Star Star Star Star   

ફાયર બ્રીગ્રેડ / એમ્‍બયુલન્‍સ / ૧૦૮ ની  માહિતી સુરત ગ્રામ્‍ય

 

 

 પો.સ્‍ટે.નું નામ   માંડવી

 

 

અનં

ફાયર સ્‍ટેશનનું નામ

સંપૂર્ણ સરનામુ

અધિકારીનું નામ

એસટીડી કોડ

ફોન નંબર

મોબાઇલ નંબર

1

2

3

4

5

6

7

1

માંડવી નગર પાલિકા ફાયર સ્ટેશન 

દશેરા પીપરડી માંડવી

શ્રી જીજ્ઞેશ બારોટ

 

 

8980038038

 

 

 

 

 

 

 

 

 પો.સ્‍ટે.નું નામ   માંગરોલ

 

અનં

ફાયર સ્‍ટેશનનું નામ

સંપૂર્ણ સરનામુ

અધિકારીનું નામ

એસટીડી કોડ

ફોન નંબર

મોબાઇલ નંબર

 

 નાની નરોલી જી.આઇ.પી.સી.એલ કંપની

નાની નરોલી જી.આઇ.પી.સી.એલ કંપની તા.માંગરોલ જી.સુરત

અનોપસિંહ સાગવાન

૨૬૨૯

 

૮૧૨૮૯૮૨૮૩૭

 

 

 

 

 

 

 

 

 કામરેજ પો.સ્ટે   

 

અનં

ફાયર સ્‍ટેશનનું નામ

સંપૂર્ણ સરનામુ

અધિકારીનું નામ

એસટીડી કોડ

ફોન નંબર

મોબાઇલ નંબર

કાપોદ્રા ફાયર સ્ટેશન

 કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશન પાસે સુરત શહેર

એસ,પી. ધોબી

૨૬૧

૨૫૭૧૩૮૮

 

આઈ.આર.બી  ટોલ્ટેક્ષ

ચોર્યાસી તા, કામરેજ

નરેન્દ્રસિંહ ઝાલા

૨૬૨૧

૨૫૭૧૩૮૮

૯૪૨૭૧૭૩૦૧૮

 

 

 

ચિનુભાઈ

 

 

૯૪૨૭૧૧૩૦૦૧

૧૦૮એમબ્યુલન્સ

કામરેજ ચાર રસ્તા

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 પલસાણા પો.સ્‍ટે. 

 

અનં

ફાયર સ્‍ટેશનનું નામ

સંપૂર્ણ સરનામુ

અધિકારીનું નામ

એસટીડી કોડ

ફોન નંબર

મોબાઇલ નંબર

૧૦૮  ઇમરજન્સી

પલસાણા તા.પલસાણા જી.સુરત

Dr. શ્રી હીતેશભાઇ ભાયાભાઇ મજેઠીયા

-

૮૨૩૮૦૮૩૪૦૮

૯૦૯૯૧૯૩૯૪૨

 

૧૦૮  ઇમરજન્સી

પલસાણા તા.પલસાણા જી.સુરત

Dr. ચંન્દ્રીકાબેન ઠાકોર

-

૮૨૩૮૦૮૩૪૦૮

૯૧૭૩૩૯૭૩૫૬

 

 

 

 

 

 

 

 

કોસંબા પો.સ્‍ટે.

 

અનં

ફાયર સ્‍ટેશનનું નામ

સંપૂર્ણ સરનામુ

અધિકારીનું નામ

એસટીડી કોડ

ફોન નંબર

મોબાઇલ નંબર

  તરસાડી નગર પાલિકા 

 કોસંબા તા.માંગરોલ જિ.સુરત

 શ્રી આર.એસ.દેસાઇ  ચીફ ઓફિસર

 ,૦૨૬૨૯

૩૨૦૦૬

 ૯૮૯૮૫ ૦૭૪૭૨

 ગુજરાત ગ્લાસ ફેકટરી  કોસંબા

 ગુજરાત ગ્લાસ ફેકટરી કુવરદા કોસંબા

 શ્રી વાસીયા સાહેબ  એડ.એકઝી .ઓફિસર

 ,૦૨૬૨૯

૨૩૧૭૦૧

  ૯૮૭૯૦ ૭૧૪૬૧

 

 

 

 

 

 

 

અનં

ફાયર સ્‍ટેશનનું નામ

સંપૂર્ણ સરનામુ

અધિકારીનું નામ

એસટીડી કોડ

ફોન નંબર

મોબાઇલ નંબર

1

બારડોલી નગરપાલીકા ફાયર સ્ટેશન

તાઇવાડ, રામજી મંદીર સામે, બારડોલી, તા.બારડોલી, જી.સુરત

શ્રી પ્રજ્ઞેશકુમાર ગઢવી

02622

220101

99743 35667

 

 

 

 

 

 

 

 

એમ્‍બ્‍યુલન્‍સ / શબવાહિનીની માહીતી

 

 પો.સ્‍ટે.નું નામ   માંડવી

 

 

અનં

હોસ્‍પીટલ / ફાયર  સ્‍ટેશનનું નામ

એમ્‍બ્‍યુલન્‍સની સંખ્‍યા

સંપૂર્ણ સરનામુ

એસટીડી કોડ

ફોન નંબર

મોબાઇલ નંબર

1

2

3

4

5

6

7

1

૧૦૮ મોબાઇલ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર માંડવી

CHC માંડવી તોપ ત્રણ રસ્તા પાસે માંડવી

 

 

9925594112

 

 

 

 

 

 

 

 

 પો.સ્‍ટે.નું નામ   માંગરોલ

 

 

અનં

હોસ્‍પીટલ / ફાયર  સ્‍ટેશનનું નામ

એમ્‍બ્‍યુલન્‍સની સંખ્‍યા

સંપૂર્ણ સરનામુ

એસટીડી કોડ

ફોન નંબર

મોબાઇલ નંબર

 મોસાલી સી.એચ.સી.તા.માંગરોલ જી.સુરત

મોસાલી સી.એચ.સી. તા.માંગરોલ જી.સુરત

૨૬૨૯

૨૨૦૨૪૭

 

જી.આઇ.પી.સી.એલ તા.માંગરોલ જી.સુરત

જી.આઇ.પી.સી.એલ  નાની નરોલી . તા.માંગરોલ જી.સુરત

 

 

૯૯૦૯૯૨૫૩૨૧

ઝંખવાવ સી.એચ.સી /પી .એચ.સી તા.માંગરોલ  જી.સુરત

ઝંખવાવ સી.એચ.સી /પી .એચ.સી તા.માંગરોલ  જી.સુરત

૨૬૨૯

૨૫૬૩૧૭

૮૪૬૯૬૧૬૬૮૦

 

 

 

 

 

 

 

 

કામરેજ પો.સ્ટે

 

 

અનં

હોસ્‍પીટલ / ફાયર  સ્‍ટેશનનું નામ

એમ્‍બ્‍યુલન્‍સની સંખ્‍યા

સંપૂર્ણ સરનામુ

એસટીડી કોડ

ફોન નંબર

મોબાઇલ નંબર

દીનબંધુ હોસ્પિટલ

ખોલવડ

૨૬૨૧

૨૫૧૦૨૨

 

 

 

 

 

 

 

 

 પો.સ્‍ટે.નું નામ  

 

 

અનં

હોસ્‍પીટલ / ફાયર  સ્‍ટેશનનું નામ

એમ્‍બ્‍યુલન્‍સની સંખ્‍યા

સંપૂર્ણ સરનામુ

એસટીડી કોડ

ફોન નંબર

મોબાઇલ નંબર

સી.એચ.સી.પલસાણા                 

પલસાણા તા.પલસાણા જી.સુરત

2622

૨૬૪૨૩૨

૯૯૧૩૭-૬૨૮૭૬

 

 

 

 

 

 

 

 

કોસંબા પો.સ્‍ટે.

 

 

અનં

હોસ્‍પીટલ / ફાયર  સ્‍ટેશનનું નામ

એમ્‍બ્‍યુલન્‍સની સંખ્‍યા

સંપૂર્ણ સરનામુ

એસટીડી કોડ

ફોન નંબર

મોબાઇલ નંબર

આશિર્વાદ હોસ્પીટલ તરસાડી કોસંબા

 કોસંબા તા.માંગરોલ જિ.સુરત

 ,૦૨૬૨૯

૨૩૧૨૭૭

૯૮૯૮૦૩૧૨૭૭

મરીયમબાઈ હોસ્પીટલ જુનાગામ  કોસંબા

 કોસંબા તા.માંગરોલ જિ.સુરત

 ,૦૨૬૨૯

૩૫૧૬૫

 

આરફ હોસ્પીટલ જુનાગામ  કોસંબા

 કોસંબા તા.માંગરોલ જિ.સુરત

 ,૦૨૬૨૯

૨૩૫૦૩૩

 

પીરામલ ગ્લાસ પ્રા.લીતરસાડી 

 કુવરદા તા.માંગરોલ જિ.સુરત

 ,૦૨૬૨૯

૨૩૧૭૦૧

 

  ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્સ 

 કિમ ચાર રસ્તા  તા.માંગરોલ જિ.સુરત

 

 

૯૮૯૮૧૧૨૯૨૫

 

 

 

 

 

 

 

 

મહુવા પો.સ્‍ટે.

 

 

 

 

અનં

હોસ્‍પીટલ / ફાયર  સ્‍ટેશનનું નામ

એમ્‍બ્‍યુલન્‍સની સંખ્‍યા

સંપૂર્ણ સરનામુ

એસટીડી કોડ

ફોન નંબર

મોબાઇલ નંબર

1

૧૦૮ મોબાઇલ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર મહુવા

મહુવા પોલીસ સ્ટેશનની બાજુમાં

2625

255750

8238083487

 

 

 

 

 

 

 

 

ઉમરપાડા પો.સ્‍ટે.

 

 

 

 

અનં

હોસ્‍પીટલ / ફાયર  સ્‍ટેશનનું નામ

એમ્‍બ્‍યુલન્‍સની સંખ્‍યા

સંપૂર્ણ સરનામુ

એસટીડી કોડ

ફોન નંબર

મોબાઇલ નંબર

1

૧૦૮ મોબાઈલ

1

સી.એચ.સી. ઉમરપાડા

 

 

7698978386

 

 

 

 

 

 

 

 

બારડોલી પો.સ્‍ટે.

 

 

 

 

 

અનં

હોસ્‍પીટલ / ફાયર  સ્‍ટેશનનું નામ

એમ્‍બ્‍યુલન્‍સની સંખ્‍યા

સંપૂર્ણ સરનામુ

એસટીડી કોડ

ફોન નંબર

મોબાઇલ નંબર

૧૦૮ મોબાઈલ

1

CHC બારડોલી, લીમડાચોક, તા.બારડોલી, જી.સુરત

 

૧૦૮

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઓલપાડ પો.સ્‍ટે.

 

 

 

 

 

અનં

હોસ્‍પીટલ / ફાયર  સ્‍ટેશનનું નામ

એમ્‍બ્‍યુલન્‍સની સંખ્‍યા

સંપૂર્ણ સરનામુ

એસટીડી કોડ

ફોન નંબર

મોબાઇલ નંબર

૧૦૮ મોબાઈલ

1

બજાર ચોકી ઓલપાડ તા.ઓલપાડ જિ.સુરત

 

 

8238083562

૧૦૮ મોબાઈલ

1

બજાર ચોકી ઓલપાડ તા.ઓલપાડ જિ.સુરત

 

 

8238083562

 

 

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 22-07-2013