પોલીસ અધિક્ષક, સુરત
http://www.spsurat.gujarat.gov.in

સંપર્ક માહિતી

6/26/2022 1:48:49 AM
Sr. Desg. Officers  Name STD Office No. Fax Mobile No.
No.     Code   Number    
1 S.P. Shri Hitesh Joysar 261 2651831 2651834 99784 5082
2 Control Room   261 2651832 2651834    
3 VHF Chhanal No. 16   2651833 2651839    
4 DySP HQ  Shri Bhargav Pandya 261 2651830 2651834 84699 95707
5 DySP SC/ST Shri Bhargav Pandya 261 2655256 2651834 84699 95707
6 PI LIB Shri V.K.Patel 261 2651836 2651834 99252 4988
7 PSI Reader Shri B.K.Patel 261 2651836   91062 53023
8 PI S.O.G. Shri M.M.Gilatar       81548 5888
9 PI  LCB Shri K.J.Dhaduk 261 2651829   99748 74805
  RPI H.Q. Shri U.J.Alani 2621 292488   99133 22349
  PSI M.T.  Shri M.K.Parmar 2621 292488   88496 51512
  PSI Mounted Shri S.B.Vasava 2621 292488   94279 83373
  PSI QRT Shri V.K.Patel 2621 292488   91063 83270
  PSI BDDS Shri V.K.Patel 2621 292488   909949 4923
  PSI Traffic Shri H.B.Gohil       898081 0551
  PSI MOB            Shri H.N.Aajara       90997 9990
  AHTU (I/C.CPI  Surat) Shri H.B.Gohil       898081 0551
  IUCAW Shri A.D.Chavda       800028 3507
  Parrol Furlo Shri A.D.Chavda       800028 3507
  PSI Wireless Shri V.J.Gohil 261 292488 2651834 80005 6742
  PSI Wireless Shri M.K.Chaudhari 261 2651835   79906 11684
  PSI Wireless Shri K.J.Gamit 261 2651835   99138 53725
  PSI Wireless Shri P.C.Sartej 261 2651835   99989 76196
  Surat  Division            
  SDPO Surat Divi. Shri B.K.Vanar 2621 250028 250028 99784 43889
  CPI  Surat Shri C.B.Chuhan 02629 261177   99246 76254
  PI Olpad Shri B.K.Khachar 2621 222043   99793 82119
  PSI Olpad Shri M.A.Chauhan 2621 222043   76983 40202
  PI Kamrej Shri R.B.Bhator  2621 252094   98795 82122
  PSI Kamrej Shri P.H.Nayi 2621 252094   98256 92592
  PSI Kamrej Shri K.D.Bharvad 2621 252094   98793 27713
  PSI Kamrej WPSI Shri S.N.Choudhry 2621 252094   96380 49881
  PI Kosamba Shri P.V.Patel 2629 231444   99789 21234
  PSI Kosamba Shri A.H.Patel 2629 231444   96241 91286
  PSI Kosamba Shri A.A.Chavda 2629 231444   98241 99893
  PSI Mangrol Shri B.G.Ishrani 2629 231444   98254 21325
  PSI Mangrol            
  PSI Kim Shri P.J.Pandya 2621 230684   99098 24817
  PSI Umarpada Shri A.J.Desai 2629 253366   701694 8436
               
  Bardoli  Division            
  SDPO Bardoli Shri Bhargav Pandya 02622 226861   84699 95707
  CPI  Bardoli Shri D.K.Chaudhari 02622 220670   96872 87100
  PI  Bardoli Shri N.M.Parajapati 02622 220168   958688 9189
  PSI Bardoli Shri M.B.Aahir  2622 220168   83203 94145
  PI Kadodara GIDC Shri H.B.Patel 2622 282035 282035 97279 6248
  PSI Kadodara GIDC Shri P.C.Sarvaiya 2622 282035   99248 65678
  PSI Kadodara GIDC Smt J.D.Mir  2622 282035   973770 2111
  PSI Kadodara GIDC            
  PSI Bardoli Rural Shri D.R.Rao 2622 299606   81410 42
  PSI Palsana Shri C.M.Gadhavi 2622 264227 264227 70462 22652
  PSI Mahuva Shri B.B.Pardhane 2625 255733 255733 90999 27736
  PSI Mandvi Shri B.S.Gamit 2623 221064 220494 98250 45143
  PI Mahila            
  PSI Mahila  Shri D.V.Gamit 2621 252216   99795 47211
  PSI Mahila